REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMINY: KORZYSTANIA Z SERWISU, USŁUG I SZKOLEŃ

1 DEFINICJE

Poniżej wskazane pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących sekcji OFERTA serwisu internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach OFERTY.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. OFERTA –oferta internetowa dostępna pod adresem https://www.martabielecka.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach serwisu internetowego OFERTA, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności gadżety, bon podarunkowe, książki oraz publikacje innego rodzaju.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem OFERTY a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA.
 8. Usługa – usługi prezentowane w ramach serwisu internetowego OFERTA, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności konsultacje, sesje coachingowe, członkostwa w grupach i klubach, szkolenia itd.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 11. Właściciel OFERTY – Marta Bielecka z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Poligonowa 1 lok. 44, 04-051 Warszawa, NIP: 545-144-51-90, REGON: 142382282
 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach serwisu internetowego OFERTA określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem OFERTA Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy OFERTA dostępny pod adresem https://www.martabielecka.pl prowadzony jest przez Właściciela serwisu internetowego OFERTA.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach serwisu internetowego OFERTA, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze serwisu internetowego OFERTA oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. a) warunki i zasady składania w ramach serwisu internetowego OFERTA Zamówień,
 2. b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, oraz
 3. c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego OFERTA jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Właściciel serwisu internetowego OFERTA nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego OFERTA. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony serwisu internetowego OFERTA.
3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie ze serwisu internetowego OFERTA możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. Dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF.
4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA należy wejść na stronę internetową https://www.martabielecka.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach serwisu internetowego OFERTA.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1.  imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego osobą prawną – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  3. numeru telefonu, oraz
  4. adresu e-mail, a także
  5. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie
  6. wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

 

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi serwisu internetowego OFERTA zapłaty w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty złożenia zmówienia.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

Przedmiot Umowy Sprzedaży
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
c. Koszt dostawy,
d. Wybraną metodę płatności,
e. Oczekiwany czas dostawy.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem serwisu internetowego OFERTA Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w serwisie internetowym OFERTA, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w serwisie internetowym OFERTA nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów.

13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie serwisu internetowego OFERTA, oznaczonych jako wymagane.

14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

15. Klient, który dokonał rejestracji w serwisie internetowym OFERTA, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

16. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

17. Właściciel serwisu internetowego OFERTA może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w serwisie internetowym OFERTA lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta z serwisu internetowego OFERTA w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta z serwisu internetowego OFERTA w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela serwisu internetowego OFERTA, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

18. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela serwisu internetowego OFERTA.

19. Koszt dostawy w całości ponosi Klient.

5 CENY TOWARÓW I FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie serwisu internetowego OFERTA są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel serwisu internetowego OFERTA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach serwisu internetowego OFERTA, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian i opłacone we wskazanym terminie, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela serwisu internetowego OFERTA; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru lub rezerwacja terminu usługi nastąpi po otrzymaniu wskazanej kwoty przelewu na wskazane konto Właściciel serwisu internetowego OFERTA  w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela serwisu internetowego OFERTA za pośrednictwem systemu PayPal – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu na wskazane konto Właściciel serwisu internetowego OFERTA  w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
6 KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 3. Właściciel serwisu internetowego OFERTA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością̨ MARTA BIELECKA. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą̨ być́ przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać́ materiałów oraz przekazywać́ materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność́ intelektualną MARTA BIELECKA osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi realizowanej przez MARTA BIELECKA za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić́ zdjęcia w czasie wydarzeń́ realizowanych przez MARTA BIELECKA, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać́ tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś́ Klient nie może wykorzystywać́ zrobionych zdjęć́ w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń́ o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń́ realizowanych przez MARTA BIELECKA, a także stosowanie podobnej do tych wydarzeń́ formuły czy scenariuszy.
8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 1. Wszystkie Towary dostępne w serwisie internetowym OFERTA są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Właściciel serwisu internetowego OFERTA odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela serwisu internetowego OFERTA na adres e-mail zamowienia@martabielecka.pl
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 5. Serwis internetowy OFERTA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 
9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU OFERTY
 1. Właściciel serwisu internetowego OFERTA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu internetowego OFERTA i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela serwisu internetowego OFERTA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego OFERTA poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: zamowienia@martabielecka.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serw serwisu internetowego OFERTA.
 4. Właściciel serwisu internetowego OFERTA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.
10 ZWROTY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny Właściciela serwisu internetowego OFERTA, tj.: ul. Borowskiego 3, 05-816 Michałowice lub za pomocą adresu e-mail zamowienia@martabielecka.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel serwisu internetowego OFERTA niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
 1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz
 5. dostarczania prasy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres korespondencyjny:
  Marta Bielecka, ul. Borowskiego 3, 05-816 Michałowice
 3. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 4. Właściciel serwisu internetowego OFERTA dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 5. Właściciel serwisu internetowego OFERTA ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi pierwsze.
 6. Koszt odesłania Towaru do Właściciela serwisu internetowego OFERTA oraz jego opakowania pokrywa Klient. 
11 POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE OFERTY INTERNETOWEJ
 1. W przypadku Usług możliwe jest Zamiana na wniosek Klienta.
 2. Właściciel serwisu internetowego OFERTA w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest konsultacja, sesja coachingowa lub szkolenie indywidualne pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela serwisu internetowego OFERTA oraz Klienta.
 3. W przypadku takiej Usługi jak konsultacja, sesja coachingowa lub szkolenie indywidualne Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach serwisu internetowego OFERTA, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi serwisu internetowego OFERTA na adres e-mail zamowienia@martabielecka.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel serwisu internetowego OFERTA będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Zmiana przez Klienta terminu świadczenia usługi na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 50 zł brutto.

Nieobecności na szkoleniu indywidualnym lub sesji coachingowej, bez uprzedniej zmiany terminu powoduje zwolnienie Właściciela serwisu internetowego OFERTA ze świadczenia Usługi.

 1. W przypadku takiej Usługi jak konsultacja, sesja coachingowa lub szkolenie indywidualne Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danej konsultacji, sesji coachingowej lub szkoleniu, pod warunkiem, jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi serwisu internetowego OFERTA na adres e-mail zamowienia@martabielecka.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 2. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń indywidualnych lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach serwisu internetowego OFERTA, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego serwisu internetowego OFERTA lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela serwisu internetowego OFERTA, tj. zamowienia@martabielecka.pl.
 3. W przypadku zakupu konsultacji, sesji coachingowej lub szkolenia indywidualnego na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
 4. Klient, korzystając z serwisu internetowego OFERTA zobowiązany jest w szczególności do:
 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania z serwisu internetowego OFERTA w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów serwisu internetowego OFERTA,
 3. c) niewykorzystywania serwisu internetowego OFERTA do przesyłania lub zamieszczania w ramach serwisu internetowego OFERTA niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych serwisu internetowego OFERTA wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. e) korzystania z serwisu internetowego OFERTA w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Właściciel serwisu internetowego OFERTA jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z serwisu internetowego OFERTA.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach serwisu internetowego OFERTA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do serwisu internetowego OFERTA, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem serwisu internetowego OFERTA pod adresem e-mail zamowienia@martabielecka.pl.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie serwisu internetowego OFERTA.
13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie serwisu internetowego OFERTA są własnością Właściciela serwisu internetowego OFERTA lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Do umowy znajdują̨ zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Właściciel serwisu internetowego OFERTA nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań́ będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów z serwisu internetowego OFERTA.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem serwisu internetowego OFERTA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem serwisu internetowego OFERTA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela serwisu internetowego OFERTA.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin dotyczący szkoleń oferowanych pod adresem: https://martabielecka.pl/oferta/

1.DEFINICJE

Poniższe zwroty i wyrażenia, ilekroć występują w Regulaminie oznaczają:

 1. Dostawca – Marta Bielecka, prowadząca działalność́ gospodarczą pod nazwą Marta Bielecka NIP 545 144 51 90 przy ul. Poligonowa 1 lok. 44, 04-051 Warszawa – dostawca usług lub produktów wskazanych w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA upoważniony do przyjmowania zapłaty za usługi lub produkty określone w formularzu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca usługi lub produkty wskazane w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA.
 3. Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
 4. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Dostawcy oraz Klienta, będący integralną częścią̨ Zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA.
 5. Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
 6. Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Dostawcy, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

2.OŚWIEDCZENIA

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisuinternetowego OFERTAoraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 2. Klient zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za zamówione usługi lub produkty kwotę w wysokości i terminie, określonym w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisiuinternetowego OFERTA.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisiuinternetowego OFERTA.
 4. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Marta Bielecka w mediach społecznościowych, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4.

3.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Dostawcy na adres: Marta Bielecka ul. Borowskiego 3, 05-816 Michałowice-Wieś lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamówienia@martabielecka.plo odstąpieniu od Umowy zakupu usługi lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.).
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Dostawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Dostawca organizował nowe Wydarzenie. Dostawca nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

4.ZMIANY TERMINU WYDARZENIA

 1. Klient ma możliwość́ jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości:
  1. 100zł netto za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego,
  2. 200zł netto w przypadku dwudniowego,
  3. odpowiednio 100zł netto za każdy dzień́, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 2. Przeniesienie terminu jest możliwe tylko do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia.
 3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Dostawcę wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Dostawcy, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Dostawca.

5.ANULAWANIE ORAZ ZMIANIA USŁUG PRZEZ DOSTAWCĘ

 1. Dostawca może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Dostawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie
  lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Dostawcę lub na wskutek działania siły wyższej.

6.PRZENIESIENIE PRAWA

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia RBC najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
  2. planowany termin wydarzenia,
  3. imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres zamówienia@martabielecka.pl.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Dostawcy i nie wymaga uzasadnienia.

7.DOSTRACZENI USŁUG I PRODUKTÓW

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisu internetowego OFERTA upoważnia Klienta do otrzymania usług lub produktu wskazanych podczas składania zamówienia.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie usług lub produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

8.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z usługą lub produktem, są własnością Dostawcy. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Dostawcy osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Dostawcę formuły, czy scenariuszy.

9.OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:
 2. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 3. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 4. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
  Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przedziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dostawca nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z usług lub produktów, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług lub produktów Dostawcy.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie https://martabielecka.pl/regulamin-serwisu-internetowego/, a następnie właściwe przepisy prawa.

Wersja z dnia 01.03.2019r.